Spracovanie osobných údajov

 

GDPR

 
 •  
 

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

 
Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR")
 

Správca osobných údajov

SpoločnosťMRB Sazovice, spol. s r.o., (ďalej len "správca") Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.
 

Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.
 

Zdroje osobných údajov

 • priamo od subjektov údajov (registrácia a nákupy cez e-maily, telefón, chat, webové stránky, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a i.)
 • distribútor
 • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. Obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam apod.)
 
Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú
 • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikácii subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje - napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
 • popisné údaje (napr. Bankové spojenie)
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadeníai.)
 
Kategória dotknutých osob
 • zákazník správca
 • zamestnanec správca
 • dopravca
 • dodávateľ služby
 • iná osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu ku správcovi
 • uchádzač o zamestnanie
 
Kategórie príjemcov osobných údajov
 • finančné ústavy
 • verejné ústavy
 • spracovateľ
 • štátne ai. orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi
 
Účel spracovania osobných údajov
 • účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby
 • rokovania o zmluvnom vzťahu
 • plnenie zmluvy
 • ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správca)
 • archívnictvo vedené na základe zákona
 • výberové konania na voľné pracovné miesta
 • plnenie zákonných povinností zo strany správcu
 • ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov
 
Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach, pobočkách a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technickoorganizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
 
Doba spracovania osobných údajov
V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách, vo spisovom a škartačnom poriadku správcu či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, tak aj z príslušných právnych predpisov.
 
Poučenie
Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.
V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:
 • dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov,
 • spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prevedenie opatreníprijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
 • spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov.
 
Práva dotknutých osôb
V súlade so čl. 12 GDPR informuje správca na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:
 • účelu spracovania,
 • kategórii dotknutých osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
v plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
 
Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
• Požiadať správcu o vysvetlenie.
• Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonania opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
• Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav.
• Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
• Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.
• Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.